РӨВШӘН ҸАНИЈЕВИ ОНЛАР ГӘТЛӘ ЈЕТИРДИЛӘР!

Әзиз тамашачыларымыз! Бу ҝүн мән јенә дә планлашдырдығым мөвзудан кәнара чыхараг, тамам башга бир мөвзу һаггында сизинлә данышмалыјам. Вердијимиз анонсдан билдијиниз кими, буҝүнкү сөһбәтимиз августун 18-дә Истамбулда гәтлә јетирилмиш, Рөвшән Ләнкәрански ады илә мәшһур гануни оғру Рөвшән Ҹанијевин һаггында олаҹагдыр. Рөвшән Ҹанијев ким иди? О нә тәһәр инсан иди? Ахы постсовет мәканынын криминал империјасында она белә бир јер тутмаг неҹә нәсиб олмушду? Әминәм ки, һеч ким бу суаллара мүфәссәл ҹаваб вермәк игтидарында дејилдир. Гануни оғрулар, хүсусилә дә онларын мүәјјән шәраит дахилиндә, хүсусилә дә өз шәхси кејфијјәтләри һесабына мәшһурлашанлары чох һалларда гапалы адамлар олур. Онларын һәјаты, бир гајда олараг, чохлары үчүн зүлмәт гаранлыг кимидир. Онлар һаггында ҹүрбәҹүр әфсанәләр вә рәвајәтләр данышырлар. Бунларын чохунун һәгигәтә һеч бир јахынлығы олмур. Оғрулар һаггында һәтта мүсбәт вә мәнфи агиографијалар дүзүб гошурлар. Бурада гејри-ади бир шеј јохдур. Ахы һәр һансы бир формада ганунун позулмасы мәхфилији вә ағзыбирлији нәзәрдә тутур. Бу гајдалары позан шәхсләри, бир гајда олараг, криминал дүнјанын әләкечмәз дәјирман дашлары бир анда тоза вә күлә чевирир! Она ҝөрә дә ҹинајәткар груплашмалары идарә едәнләр һаггында информасија чох аз олур. Бахмајараг ки, хүсуси хидмәт вә һүгуг мүһафизә органларында онларын һәр бири һаггында галын-галын досјеләр јығылыр. Амма бурасы да вардыр ки, хүсуси хидмәт органларынын билдикләри ҝениш әһали күтләләринә мәлум олмур. Бу аләмин өз сарсылмаз ганунлары, өз виҹдан мәҹәлләси вар ки, һәр һансы бир “дүзҝүн оғру” онлара гејдсиз-шәртсиз әмәл етмәлидир. Бу аләмин өз дили вә анлајышлары вар, терминләри вә уникал данышыг үслубу вар. Оғрулары да падшаһлар кими тахта чыхарыр вә әҝәр гајдалара әмәл етмәсәләр, онда таҹдан мәһрум едә билирләр. Криминал аләмин али органы оғруларын сходкасыдыр. Инанын ки, бу, маһијјәтҹә антидүнјада, нүфуз газанмаг нормал ҹәмијјәтдә һәр һансы бир мөвге тутмагдан даһа чәтиндир.

Әсил оғру бир сыра әсаслы принсипләрә риајәт етмәлидир: аилә гурмамалыдыр, онун сөзү вә әмәли әнәнәви чәрчивәләрдән гыраға чыхмамалыдыр. Өһдәликләрин һәр һансы формада позулмасы онун нүфузунун итирмәсинә, сон нәтиҹәдә оғру адындан мәһрум едилмәсинә ҝәтириб чыхарыр. Оғру һәмчинин һәм азадлыгда, һәм дә һәбсханада ишләмәмәлидир, ордуда хидмәт етмәмәлидир, әлинә силаһ алмамалыдыр. Онун өз шәхси бизнеси ола билмәз. Оғру истинтагла әмәкдашлыг едә билмәз, әләлхүсус, полисә шикајәт јаза билмәз. Нәһајәт, гануни оғру диҝәр гануни оғрунун гәтлини сифариш едә билмәз. Бүтүн бунлар, һәтта оғру гардашларын мәнафеји чәрчивәсиндә олса белә, оғруја јарашмајан әмәлләрдир. Гејд едәк ки, һазырда бу шәртләрин бир чохуна, хүсүсилә јени нәсил гануни оғрулар тәрәфиндән артыг әмәл олунмур. 1969-ҹу илдән гануни оғруларын евләнмәсинә иҹазә верилир. Бунун әјани нүмунәси мәрһум Рөвшән Ҹанијев иди. Һәтта “көһнә гвардијанын” нүмајәндәси олан мәрһум Дед Хасанын да аиләси вә ушаглары вардыр. Бундан әлавә, о, еһтијаҹ оланда, өз оғру гардашларыны о дүнјаја васил етмәкдән чәкинмирди. Һәр неҹә олурса олсун, криминал авторитетләр һәмишә шүбһәли адамлардыр. Онлар һаггында информасијалар даим зиддијјәтли вә мәһдуд олур. Јәгин ки мүшаһидә етмисиниз ки, гануни оғрулар өз силаһдашлары илә бирликдә јемәк-ичмәк мәҹлисләриндә ја да дәри ҝөдәкҹәләрдә дәстә һалында шәкилләр чәкдирмәји хошлајырлар. Лакин онларын әмәлләри һаггында һеч бир тәсвир олмур. Гануни оғрунун иш башында – атәш ачдыгда, дава-далаш заманы, рејд заманы вә с. шәкилләри вә јахуд видео тәсвирләринә надир һалларда раст ҝәлмәк олур. Гануни оғруларын анҹаг белә шәкилләри, бәзи һалларда исә видео тәсвирләри галыр, бир дә онларын баһалы баш дашлары, вәссәлам! Инсанларын јаддашында онлар дәрин из бурахмырлар. Һәм дә оғрулар чох еркән дүнјадан көчүр, һәм дә бир гајда олараг, өз силаһдашлары тәрәфиндән гәтлә јетирилирләр. Надир һалларда гануни оғру јетмиш јашынадәк јашајыр. Анҹаг о гануни оғрулар чох јашаја билирләр ки, онлар вахтында бу аләми тәрк едир вә сакит бир ҝушәдә јашамағы үчтүн тутурлар. Амма бунун өзү дә онлар үчүн мөһкәм тәминат олмур. Онларын әввәлки силаһдашларынын ҝүлләләри бурда да чох вахт онлары тапыр!

Гануни оғруларын бир сәҹијјәви ҹәһәти дә одур ки, онларын “милләти олмур”. Оғру үчүн фәрги јохдур, сән онун милләтиндәнсән ја јох, әсас одур ки, һәмин шәхс онун дүнјасынын адамы олсун. Өз миллијјәтини тез-тез һалландыран гануни оғруну онун достлары дүзҝүн баша дүшмәзләр вә нәтиҹәдә һәмин шәхс бу аләмдән кәнарлашдырыла биләр. Бунунла белә, анаја мәһәббәт онлар үчүн һәр шејдән јүксәкдә дурур. Инди исә гајыдаг Рөвшән Ҹанијевин кимлији мәсәләсинә. Ким иди о? Өзүмүз өзүмүздән бир даһа сорушаг. Рөвшән Ленкорански ады илә мәшһурлашан Рөвшән Рафиг оғлу Ҹанијев миллијәтҹә талыш иди. О, Ләнкәранын Кичик Базар мәһәлләсиндә анадан олса да, атасы әслән Ләнкәранын Сепади (Сепаради) кәндиндән иди. Тәсадүфи дејилдир ки, Рөвшән даим өз доғма кәәнди вә Талыш ағсаггаллары илә әлагә сахлајыр, вә өз һәмјерлиләринә әл тутурду. Дејирләр ки, Талышын әксәр ағсаггалларында онун телефон нөмрәси вар иди вә онлар истәдикләри вахт она бирбаша зәнҝ едә биләрдиләр. Она ҝөрә дә Рөвшәни тәкҹә ләнкәранлылар дејил, Талышстан әһалисинин бөјүк әксәријјәти, һәмчинин Азәрбајҹанын башга јерләриндә – Бакыда, Сумгајытда, хариҹи өлкәләрдә –Москвада вә башга шәһәрләрдә дә севирди. Ҹаван олмағына бахмајараг, мәрһумун ҹәми 41 јашы вар иди, һәтта ондан јашҹа бөјүк олан бир сыра талышлар она Бөјүк гардаш дејирдиләр. Әзиз тамашачылар! Анонсумузда билдирмишдик ки, бизим оғру дүнјасы илә әввәлдән һеч бир әлагәмиз вә јахынлығымыз олмамышдыр. Бунунла белә, демәлијик ки, һансы ганунсуз әмәлләр етмәсиндән, нә гәдәр сәрвәт топламасындан асылы олмајараг, Рөвшән Ҹанијев башга гануни оғрулардан онунла фәргләнирди ки, һәр шејдән әввәл о, талыш иди, өз халгынын оғлу иди, сонра исә криминал авторитет иди! Онун дәстәсиндә башга азәрбајҹанлылар, руслар вә башга милләтләрин нүмајәндәләри олса да, бизә дәгиг мәлумдур ки, о јалныз талышлара етибар едир вә онларын гајғысына галырды. Доғма Вәтәнинин аҹы талеји она биҝанә дејилди! Әламәтдар һалдыр ки, 2008-ҹи илдә Рөвшән Бакы истинтаг тәҹридханасыны тәрк едиб, бир нечә ҝүнлүјә Ләнкәрана ҝәлдикдә, о, өз һәмвәтәнләринин вәзијјәти илә јахындан марагланмышды. Ағсаггаллар она јајылмагда олан наркоманлыгдан шикајәт етдикдә, о дәрһал демишди: “Наркотиклә мәшғул олан һеч бир шәхс биздән дејил!”

Бу, шәхсиз, Азәрбајҹан игтидарына бөјүк зәрбә иди. Чүнки онларын ҝәлирләрин бөјүк бир һиссәси мәһз наркотикләрин сатышындан ҝәлир. Мәһз Әлијев кланы өтән әсрин 70-ҹи илләриндән башлајараг, Талышстанда наркотикләри јајмаг јолу илә, талыш халгынын ҝенофондуну мәһв етмәклә мәшғул олмушдур! Һазырда бу фаҹиә талышлар үчүн дәһшәтли мигајас алмышдыр. Буну јахшы баша дүшән Рөвшән өз имканы дахилиндә бу просесин гаршысыны алмаға чалышырды. Бу заман Рөвшән бу сүни дөвләтин рәсми игтидарынын сијасәти әлејһинә ҝетмәкдән белә чәкинмирди. Диггәти ҹәлб едән даһа бир ҹәһәт будур ки, хејли вахт иди ки, Рөвшән, ҝөрүнүр, өз шәхсијјәтинин һәгиги мигјасыны анлајараг, неҹә дејәрләр, тарихә ишләмәк гәрарына ҝәлмишди. Һәм дә бу заман о, гануни оғру кими јох, мәһз талыш халгынын нүмајәндәси кими тарихә дүшмәк гәрарына ҝәлмишди. Чүнки тәкҹә криминал аләмдә дејил, һәм дә Азәрбајҹанын сијаси даирәләриндә онун нүфузу ҝүндән-ҝүнә һәндәси силсилә илә артырды. Бу она имкан верирди ки, республикадә ҝедән бир чох ҝизли сијаси просесләрә, хүсусилә президент Илһам Әлијев вә онун аиләси, онун јахын әтрафы илә бағлы просесләрә тәсир ҝөстәрсин. Бизә дәгиг мәлумдур ки, Азәрбајҹанын һәтта назирләри өз араларындакы мүбаһисәли мәсәләләри һәлл етмәк үчүн Истамбула – Рөвшәнин јанын ҝедир вә о, бу проблемләри асанлыгла һәлл едирди. Һәм дә Рөвшән өз бу имканларындан истифадә едәрәк, талышлары һәм криминал, һәм дөвләт, һәм дә бизнес структурлара јерләшдирирди. Чохлары бәлкә дә билмир ки, Рөвшән Әлијев һөкумәтинин зинданлара салдығы бүтүн шиә-мүсәлман фәалларынын һәм аиләләринә, һәм дә өзләринә мүнтәзәм мадди јардым едирди. Һәм дә республикада дәрҹ олунан демәк олар бүтүн дини китаблар һәм дә онун малијјә вәсаити һесабына чап олунурду. Она ҝөрә дә талышлар һәгигәтән онунла фәхр едир вә она ҝөрә дә бир чохлары үчүн Рөвшән ади криминал авторитет јох, Бөјүк гардаш иди! Онлар фәхр едирдиләр ки, Азәрбајҹанын назирләри вә диҝәр мәнсәб саһибләри онун гаршысында сүнҝү кими фарағат дурур, вә бир сыра дөвләт әһәмијјәтли мәсәләләри мәһз Рөвшән һәлл едирди!

Рөвшәнин дәфни бир даһа бүтүн дүнјаја ҝөстәрди ки, талышлар ону неҹә чох севирдиләр, она неҹә мүнасибәт бәсләјирдиләр! Талышстанын һәр јериндән вә башга хариҹи дөвләтләрдән он минләрлә инсан ону сон мәнзилә јола салараг, дәфн мәрасиминдән сонра да Ләнкәранда галмагда давам едир, онларла ҝәнҹ исә ҝеҹә-ҝүндүз онун мәзарынын кешијини чәкирләр. Азәрбајҹан һөкумәти бүтүн бунлардан бәрк тәшвишә дүшмүшдү. Тәсадүфи дејилдир ки, һөкумәтин тапшырығы илә Шејх Аллаһшүкүр Пашазадә вә Фөвгәладә һаллар назири Кәмаләддин Һејдәров Рөвшәнин једди мәрасиминдән сонра Ләнкәрана ҝәләрәк, һүзр саһибләриндән мәҹлиси јығышдырмағы хаһиш етмишләр! Бүтүн бунлар ону ҝөстәрир ки, Азәрбајҹан игтидары Рөвшәнлә бирҝә ишләр ҝөрсә дә, ондан өз мәнафеји үчүн истифадә етсә дә, һәтта өлүмүнүдән сонра да ондан горхмагда давам едир! Талышлар гануни оғруну дәфн етмәдиләр! Талышлар үчүн Рөвшән талыш руһунун тәҹәссүмү иди вә вахтсыз өлүмүндән сонра да елә дә галмагда давам едир. Бир чохлары инди суал едирләр: ҝөрәсән һәгигәтән талышлар криминал авторитетә белә һөрмәт бәсләјирләр? Јох, мәним әзизләрим! Талышларын ичиндә нүфузлу гануни оғрулар аз олмајыб. Јадыныза ҝәтирин Масаллылы Мамеди. О, 2011-ҹи илдә рәһмәтә ҝедиб. Талышларын ичиндә бөјүк һөрмәти олдуғуна бахмајараг, Мамедин дәфн мәрасими бу сәвијјәдә кечмәди. Она ҝөрә дә дејирәм ки, бурада мәсәлә һеч дә криминал авторитетдә дејил! Әсас мәсәлә Рөвшәнин сијаси нүфузу вә онун милли симасы илә бағлы иди! Һәм дә мүһүм олан ҹәһәт бирҹә о дејилдир ки, Рөвшән әсил талышын тәҹәссүмү иди. Әсас мәсәлә одур ки, һәм онун әтрафы, һәм дә мүәјјән структурларда она мүнасибәтдә бу ҹәһәт һәмишә үздә иди. Мәсәлән, бизә дәгиг мәлумдур ки, 2008-ҹи ил февралын 13-дә Рөвшәни Украјнада һәбс едәрәк, Бакыја тәһвил вермәк истәјирдиләр. Амма Украјнанын Миллијјәтләр вә дин мәсәләләри үзрә Дөвләт комитәси һүгуг мүдафиәчиләринин тәләби әсасында Рөвшәнә “өз вәтәниндә милли әламәтә ҝөрә тәгиб олундуғуна ҝөрә”, јәни талыш олдуғуна ҝөрә сијаси гачгын статусу вермәли олду. Инди исә, мәним әзизләрим, әсас мәсәләјә гајыдаг.
Рөвшән Ҹанијеви ким гәтлә јетириб? Бурдаҹа дәрһал гејд едәк ки, ҝуја күрдләрин Дед Хасанын гисасыны алмаг мәгсәдилә Рөвшәни гәтлә јетирдикләри һаггында информасијаны бир кәнара атмаг лазымдыр. Чүнки бу, бош вә һеч бир әсасы олмајан сөздүр! Биринҹиси, тәдгигатчыларын бөјүк әксәријјәти бир ағыздан дејир ки, Дед Хасанын ҝуја Рөвшәнин сифариши илә гәтлә јетирилдији һеч бир јердә сүбута јетирилмәјиб. Онларын арасында Москвадакы ҝөјәрти базары үстүндә ҝуја зиддијјәтләрин олмасы һаггында дејиләнләр һәтта дүз олса белә, бу, әсас дејилдир ки, она ҝөрә Рөвшән мигјаслы бир нүфуз саһиби Дед Хасанын өлүмүнә фитва версин. Икинҹиси, ким дејир ки, Дед Хасан күрд иди? Ахы о, тәмиз ганлы језид иди, һәм дә һеч вахты језид олдуғуну ҝизләтмәјиб, әксинә, бунунла һәмишә фәхр едиб. Бизә мәлумдур ки, Түркијәдәки Күрд фәһлә партијасынын функсионерләри һәтта Москваја ҝәләрәк, Дед Хасан вә диҝәр језид авторитет Шакро Молодојдан күрд һәрәкатына јардым хаһиш етсәләр дә, онларын һәр икиси буна гәти етираз етмишдиләр. Онлар билдирмишдиләр ки, језиддиләр, күрд дејилләр! Мәһз буна ҝөрә дә ҝуја күрдләрин гисас алмасы версијасы әсассыздыр. Үстәлик, Дед Хасан Азәрбајҹанла сых бағлы адам иди. О, һәтта бир вахтлар, даһа дәгиг десәк, Һејдәр Әлијев Азәрбајҹанда һакимијјәти силаһлы чеврилиш јолу илә әлә аланадәк, Москвада Илһам Әлијев вә Араз Ағаларовун бизнесини һимајә едирди. Дед Хасан буну өз әлалтысы олан азәрбајҹанлы гануни оғрулар Һикмәтин вә Мамедин васитәси илә һәјата кечирирди. Дед Хасанын гатилләри бу ҝүнәдәк тапылмајыб. Амма бизә дәгиг мәлумдур ки, өлүмүндән бир мүддәт әввәл Дед Хасан Кәмаләддин Һејдәровун Русијадакы бизнес структурларына бәрк тәзјиг едир, ону әлә кечирмәк истәјирди. Она ҝөрә дә Дед Хасанын гатилләрини дә мүәјјән мәнада Бакыда ахтармаг дүзҝүн оларды. Һәтта Дед Хасаны һансыса бир криминал дәстәнин үзвләри гәтлә јетирмиш олсалар белә, бу, бирбаша Бакынын сифариши ола биләрди. Бунлар бир даһа ҝөстәрир ки, Рөвшәнин Дед Хасанын өлдүрүлмәсиндә әли олмајыб.
Биз дәгиг билирик ки, гәтл ҝүнү Рөвшәнин өз дәстәси илә һеч бир ҝизли јығынҹағы олмајыб. Мәлумдур ки, һәмин ҝүн онунла ҝөрүшә Бакыдан бир шәхс ҝедиб. Бу шәхс һазырда Бакы шәһәр полис идарәсинин рәиси ҝенерал-мајор Миргафар Сејидов олмушдур. Еһтималән, мәһ о, Рөвшәнә зәнҝ едәрәк, ону ҝөрүшә чағырмыш вә бу заман тәкид етмишдир ки, Рөвшән “тәк ҝәлсин”. Бакы мәтбуаты бу ҝүнләрдә тез-тез јазыр ки, ҝуја “Рөвшән архајынлашараг, дүшмәни өзүнә јахын бурахмышдыр”. Хејр, Рөвшән һеч дә архајынлашмамышды. О билирди ки, дүшмәнләри чохдур вә она ҝөрә дә еһтијатыны һеч вахт әлдән вермирди. Ону таныјанлар һамысы тәсдиг едәр ки, Рөвшәндә тәһлүкәни габагҹадан һисс етмәк габилијјәти чох ҝүҹлү иди. Мәһз бу һисс ону дәфәләрлә өлүмдән гуртармышды. Она ҝөрә дә Рөвшән јалныз бир һалда архајынлаша биләрди: О билирди ки, дырнагарасы достларынын ҝөрүшүнә ҝедир! Чүнки о, бу достлара һәдсиз инаныр вә онлар тәрәфиндән һеч бир тәһлүкә ҝөзләмирди! Буну да гејд едәк ки, Миргафар Сејидов хејли мүддәт Рөвшәнин шәхси мүһафизәсини тәшкил етмәклә мәшғул олмуш, јәни онунла чох јахын олмушдур. Бунунла бағлы бир шеји дә диггәтинизә чатдыраг ки, ҝуја ики ил әввәл өлдүрүлмүш Гоҹа Бакински адлы диҝәр гануни оғрунун адамлары тәрәфиндән Рөвшәнин гәтлә јетирилмәси һаггында хәбәрләр дә там әсассыздыр. Чүнки биздә олан дәгиг мәлумата ҝөрә, ики ил әввәл августун 18-дә Гоҹа Бакинскини шәхсән Миргафар Сејидов ҝүлләләмишди! Гоҹа Бакинскинин гәтлинин сифаришинин дә Бакыдан ҝәлдијини сүбут едән будур ки, бу һадисәдән тәгрибән ики ај сонра, 2014-ҹү ил нојабрын 4-дә Миргафар Сејидов Бакы шәһәр полис идарәсинә рәис тәјин олунараг, она ҝенерал-мајор рүтбәси верилмишдир! Белә бир адама Рөвшән етибар едә биләрди!
Рөвшәнин әсил гатилләринин ким олдуғуну билмәк үчүн, јада салмаг лазымдыр ки, о, түркијәдә нә илә мәшғул олурду. Бәзи мәтбу органларынын иддиа етдикләринин әксинә олараг, Рөвшән ахтарышда дејилди вә она ҝөрә дә Түркијәдә вә бир сыра гоншу дөвләтләрдә сәрбәст ҝәзә билирди. Рөвшән тәкҹә Азәрбајҹанла бағлы проблемләри һәлл етмир, һәм дә Русијада криминал структурлара рәһбәрлик едирди. Бундан әлавә, о, һәмчинин Әлијевләр аиләсинин бәзи бизнес проблемләринин һәлли илә дә мәшғул олурду. Һәлә бир ил габаг бизә сөјләмишдиләр ки, ҝуја Шејх Аллаһшүкүр Пашазадә Илһам Әлијевин васитәси илә Түркијәдә Мүбариз Мәнсимов вә Рөвшән Ҹанијев үчүн ҝәлирли бир тәзә бизнес гуруб. Јәгин ки баша дүшүрсүнүз, һансы бизнесдән сөһбәт ҝедир. Бу, Ислам дөвләти адлы террорист груплашма илә нефт алвери иди! Сиздән суал едирәм: Бакыдан ҝәлмиш јүксәк мәнсәбли полис рәиси, Рөвшәнин кечмиш мүһафизә рәһбәри, онун етибар етдији Миргафар Сејидов һансы мәгсәдлә онун јанына ҝәлмишди? Онлар нә һагда данышмалыјдылар? Тәәссүф ки, бу һагда бизә һеч нә мәлум дејил. Амма тамамилә мүмкүндүр ки, Рөвшәни ҝөрүшә чағырмагда мәгсәд ону гатил ҝүлләсинә туш ҝәтирмәк олуб! Бәзиләри дејә биләрләр ки, Рөвшән ки Азәрбајјҹан һөкумәти илә бу гәдәр јахын иди, ону нијә гәтлә јетирмәлијдиләр? Заһирән бу беләдир. Рөвшән һәгигәтән онларла әмәкдашлыг едир вә онларын бир чох сифаришләрини вә тапшырыгларыны јеринә јетирирди. Амма авторитар режимләр һәмишә өз “тәрәфдарлары” илә белә рәфтар едирләр. Онлары јахына бурахыр, өз ишләрини ҝөрүр, сонра исә онларын һәддиндән артыг мәшһурлашдыгларыны ҝөрүб, арадан ҝөтүрүрләр! Бир даһа гејд едим ки, Талыш милли һәрәкаты һеч вахт криминал елементләри јахына бурахмајыб! Амма Азәрбајҹан һөкумәти ҝәләҹәкдә талышларын милли истиглал мүбаризәсинә галхаҹағы анда Рөвшәнин галхан нүфузунун Талыш Милли һәрәкатына ишләјәҹәјини ҝөрмәјә билмәзди! Она ҝөрә дә ону арадан ҝөтүрдүләр!
Фикир верин ки, Рөвшәнин өлүмүндән сонра Бакы мәтбуаты ону неҹә адландырыр. Һаггын.аз сајты она гангстер дејир, Милли Мәҹлисин депутаты Әфлатун Амашов ону “кимин үчүнсә гәһрәман, кимин үчүнсә гул” адландырыр. Ким өз достуну белә адландырар? Амашов бунунла нәјә ишарә едир? Буна һәтта ишарә дә демәк олмаз! Чүнки Амашов ачыг-ашкар дејир ки, “талышлар, сизин үчүн Рөвшәни гәһрәман олса да, бизим үчүн о ади бир гул иди! Гул өз ишини ҝөрдү, сонра биз ону арадан ҝөтүрдүк! Бах будур Азәрбајҹан игтидарынын әхлагы! Нә утанмырлар, нә виҹдан јох, нә мәрифәт јох, нә дә мәрам! “Оғру гардашлары” өз әхлаг кодекси вә фәлсәфәси илә бундан мин дәфә үстүндүр! Бурада ваҹиб олан одур ки, бизим талышлар буну баша дүшүрләрми?” Нәһајәт, ән башлыҹа сенсассија! Аз адам билир ки, Рөвшән јахын вахтларда Москваја көчмәлијмиш. Биздә олан мәлумата ҝөрә, Русијанын азәрбајҹанлы мәншәли бир олигархы бу мөвзуда Рөвшәнлә ҝизли данышыглар апарырмыш. Рөвшәнин мәһз Москваја көчмәк истәдији анда онун гәтлә јетирилмәси суал доғурмурму? Бу ону сүбут едир ки, Азәрбајҹан игтидары Рөвшәнин Москваја көчәрәк, онун сирләрини Русија хүсуси хидмәт органларына өтүрә билмәсиндән еһтијатланыб. Чүнки Рөвшән онларын чох сирләрини билирди. Мараг доғуран бир мәсәлә дә будур ки, шүбәһсиз, Рөвшәнлә бу данышыглар ҝизли шәраитдә апарылыб вә бу һагда кәнардан һеч ким билмәмәлијди. Беләдирсә, онда тамамилә мүмкүндүр ки, һәмин о Азәрбајҹан әсилли олигарх бу һагда мәлуматы Бакыја өтүрмүшдүр! О ки галды Азәрбајҹан игтидарынын достларына, академик Зија Бүнјадову јада салын. Мәҝәр өтән әсрин 90-ҹы илләриндә “Јени Азәрбајҹан” партијасыны јараданлардан, һејдәр Әлијевин Бакыја ҝәлмәсини тәмин едәнләрдән бири Зија Бүнјадов дејилдими? Ондан бөјүк дост вар идими? Бәс неҹә олду онун ахыры? Бу ҝүн Азәрбајҹанда һамы билир ки, ону өлдүрән һазыркы игтидардыр, мәһз Әлијевин әмри илә ону гәтлә јетирдиләр! Ҝүлләни мәһз онун ағзындан вурмушдулар ки, ағзына ҝәләни данышма! Бүнјадовун һәбси илә әлагәдар зинданда јатанлар бу ҝүн бир ағыздан дејирләр ки, Милли Тәһлүкәсизлик назирлијиндә онлары бу иши өз бојнуна ҝөтүрмәјә мәҹбур етмишләр!

Даһа бир мараглы нүмунә. Он илдән чох иди ки, һәмин назирлијә Елдар Маһмудов рәһбәрлик едирди. О да Әлијевләрин јахын адамы иди. Һардады инди о? Дејирләр ки, арвад-ушағы хариҹә көчүб, сығынаҹаг алыб. Амма Елдар Маһмудов ҝуја һәлә азадлыгдадыр. Амма биздә олан мәлумата ҝөрә, артыг ики аја јахындыр ки, Елдар Маһмудову әбәди јатырдыблар! Бәс талыш алими Новрузәли Мәммәдову ким өлдүрдү? Бәлкә о, Азәрбајҹанын дүшмәни иди? Әлбәттә јох! Һәм дә нәјә ҝөрә мәһз Гоҹа Бакинскини, Рөвшән Ҹанијеви вә Новрузәли Мәммәдову бир ҝүндә – августун 18-дә гәтлә јетирибләр? Һансы рәмзи мәна јатыр бу рәгәмин архасында? Мәҝәр бу тәсадүфдүр? Бизим үчүн аксиом одур ки, Азәрбајҹан игтидары талыш халгына ачыг мүһарибә елан етмишдир. Бу игтидар талышларла бағлы һәр кими вә һәр шеји, онларын милли руһуну ҝүҹләндирәҹәк һәр нә варса, онларын һамысыны мәгсәдјөнлү шәкилдә мәһв едир ки, онлар мүбаризә әзмини итирсинләр. Бу мәнада, Рөвшән Ҹанијевин гәтли футбол клубу “Каспи-Ланкон” бағланандан сонра икинҹи һадисәдир вә бунларын һәр икиси бир зәнҹирин һәлгәләридир. Талыш олан шәхс үчүн бу ҝүн бу һакимијјәтлә һәр һансы јахынлыг онун үчүн тәһлүкәлидир! Фикир верин: Нијә Аллаһшүкүр Пашазаде Рөвшәнин гәтлиндән дәрһал сонра гачараг Грозныја – Рамзан Кадыровун ҝәлир? Мәгсәд нәдир? Ја президент Илһам Әлијевин хаһишини чатдырмаг үчүн ја да бәлкә дә өз хаһишини етмәк үчүн? Вахт-вәдә тама оланда, нә вар-дөвләт, нә нүфуз, нә әлагәләр инсаны хилас едә билмир, онун дадына чатмыр. Арифләр белә демишләр: Сәнин халгындан олмајан падшаһдан узаг дур! Чүнки сән онун үчүн јадсан! Јад кими дә падшаһын ҝөзүндә Сират көрпүсүнә гәдәм гојмуш ҝүнаһкар гисминдәсән! Әлијевләр игтидары өз достларына белә бахыр! Бурадан чыхыш етсәк, онда белә бир мәнтиги суал ортаја чыхыр: НӨВБӘДӘ КИМДИР? Аллаһ әманәти!